Students Placement


HCL (3,50,000 Per Annum) - New
Amrita Singh Vibhu Gupta Nrupama Tripathi
Vinay Kumar Tiwari

 

Tata CMC LTD (2,50,000 per Annum) - New
Anjali Tiwari Amit Singh  

 

ABB (2 Lakhs to 4.5 Lakhs per Annum)
Ashish� Mishra Jamshed Ahmed Rajeev Kumar Singh
Govind Yadav Neha Singh Gaurav Kumar

 

Multimodus Ventures (2 Lakhs to 4.5 Lakhs per Annum)
Amrish kumar Pandey Jaideep Mishra Deepak Singh
Deepak Shukla Saurabh Tripathi Gaurav Srivastava
Alok Srivastava Vikas Raj Tripathi Manish Srivastava

 

AD Trans (2 Lakhs to 4.5 Lakhs per Annum)
Ankit Singh Ashish kumar Kumari Ranjana
Sneha Singh Krishna Chardra Batt Santosh Singh
Dhananjay Mishra

 

Novio Medico Men (2 Lakhs to 4.5 Lakhs per Annum)
Ankit Srivastava Pradeep Singh

 

Ranbaxy (2 Lakhs to 4.5 Lakhs per Annum)
Alok Yadav Himanshu Singh Harsh Vardhan Trivedi

 

Cipla (2 Lakhs to 4.5 Lakhs per Annum)
Ajit Verma

 

Birla Soft (2 Lakhs to 4.5 Lakhs per Annum)
Ratnesh Singh Prashant Singh Swarnim Singh
Ekta Singh Shipra Singh

 

Karvy (2 Lakhs to 4.5 Lakhs per Annum)
Nancy Akanksha Singh Noopur
Sandeep Singh
HSBC (2 Lakhs to 4.5 Lakhs per Annum)
Sarvesh Yadav Prashant Singh Rahul Singh
Mukesh Sonkar